Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайтът zagatto.com. Zagatto.com e уеб сайт, който се управлява от администратор и се използва от Ползвателите при условията, посочени по-долу. Настоящият документ има обвързваща, задължителна сила на договор, приложим за всички версии и устройства, в които са достъпни услугите на уеб сайта zagatto.com. Достъпът, разглеждането или използването на сайта означава приемане и съгласие на ползвателите с общите условия. Ако не сте съгласни с тези условия или с отделни клаузи в тях, моля, не използвайте този сайт.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Дефиниции
II. Приемане, съгласие и действие на ОУ
III. Прaвила за използване на уеб сайта
IV. Авторски права – ограничения и отговорности свързани с тях
V. Ограничение на отговорността
VI. Поверителност
VII. Жалби, спорове и приложимо право
VIII. Промени в ОУ
IX. Данни за Администратора

I. Дефиниции

“ОУ” – Общи условия за използване на уеб сайта fastservice.bg.
“Уеб сайт”, “Сайт” – уеб сайт с адрес (URL) https://fastservice.bg/.
“Ние”, ” Фаст сървиз”, “Дружество”, “fastservice.bg” – означава “Фаст сървиз” ООД, собственик на уеб сайта https://fastservice.bg/.
“Администратор” – търговско дружество “Фаст сървиз” ООД, което управлява и поддържа сайта и платформата. За връзκa c нac – 0888 000 488.
“Ползвател” – физическо или юридическо лице, което използва услугите и ресурсите на сайта.
“Услуги” – всички услуги на Администратора или на негови партньори и контрагенти, които са достъпни за Ползвателите на уеб сайта .
“Лични данни” – означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и европейското законодателство (“ЗЗЛД”).
“ОБЩИ УСЛОВИЯ” – означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, се съгласявате изрично и безусловно с настоящите общи условия за ползването на сайта.

II. Приемане, съгласие и действие на ОУ

1. Настоящите ОУ представляват правно споразумение между Администратора и Ползвателя, което съдържа условията за използването на уеб сайта. Приемането и съгласието с ОУ е задължително условие за използването на сайта.
2. ОУ влизат в сила от момента, в който ползвателите използват за пръв път сайта. Те са приложими при всяко посещение и използване на сайта.
3. Взаимоотношенията между Ползвателите и Администратора във връзка с използването на уеб сайта fastservice.bg се регулират изключително от тези ОУ, от Политиката за защита на личните данни и други правила и инструкции, които са създадени и публикувани в сайта от Администратора и са неразделна част от ОУ.

III. Прaвила за използване на уеб сайта

Фаст сървиз, като създател и собственик на уеб сайта fastservice.bg Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в сайтa само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този сайт са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права, и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

IV. Авторски права – ограничения и отговорности свързани с тях.

Ползвателите могат да използват всички услуги, предлагани на сайта за лични нужди, с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на Фаст сървиз или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани, с каквато и да било цел от Ползвателите.
Фаст сървиз си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между Фаст сървиз и лицето публикуващо информацията.
Всички предоставени от Фаст сървиз стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права, се предоставят на Ползвателите в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на Фаст сървиз и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.
Линковете на сайта към други сайтове, собственост на трети лица са публикувани за удобство на Ползвателите. При употреба на такава препратка Ползвателите не използват услуга, предоставена от Фаст сървиз и по отношение на използването на препратката извън сайта, настоящите ОУ не се прилагат.
Загато не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове свързани с използването на такива сайтове се носят от Ползвателите.
Фаст сървиз не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали на този сайт. Възможни са печатни грешки и неточности в представената информация. Фаст сървиз има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, продукти, услуги и цени. Възможно е на уеб сайта да присъства информация за услуга, продукт или друга информация, която не се предлага и не е достъпна в момента. За повече информация за наличните продукти, услуги и друга информация се свържете с нас на посочените координати за контакти.

V. Ограничение на отговорността

Фаст сървиз полага всички необходими усилия уеб сайтът да работи правилно и информацията в него да е коректна, както и да избягва каквито и да е сривове, прекъсвания, прекратяване или други събития, които могат да Ви причинят вреди, както пряко (например повреда на компютър), така и непряко (например пропуснати ползи).
Фаст сървиз , неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети – щети от пропуснати ползи, от загуба на информация и други, произтекли от невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този сайт. В случай, че използването на този сайт или материали от него от Ваша страна, доведе до възникването на вреди, Вие поемате цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

VI. Поверителност

1. С достъпа до уеб сайта и използването му Ползвателят приема и дава своето информирано изрично съгласие, личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на уеб сайта, съгласно ОУ и публикуваната в уеб сайта Политика за защита на личните данни, която е достъпна тук.
2. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на посетителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.

VII. Жалби, спорове и приложимо право

В случаите, когато услуги в уеб сайта не са изпълнени или не са изпълнени в съответствие с разпоредбите на ОУ, Посетителят има право да подаде жалба в електронна форма чрез формуляра за контакт. Жалбата трябва да съдържа най-малко името на Посетителя и електронния адрес.
Жалбата се подава в срок най-късно до 14 дни след настъпване на основанието за жалбата. Администраторът има право да откаже да разгледа оплаквания, подадени след изтичането на този срок или неотговарящи на горепосочените изисквания.
В случай, че данните или информацията в жалбата са недостатъчни, Администраторът може да се свърже с Посетителя преди да вземе становище по жалбата, за да попълни липсващите данни в необходимата информация.
Администраторът разглежда жалбата в рамките на 14 дни след датата на получаването й. Отговор на жалбата се изпраща на имейл адреса, от които Посетителят е изпратил жалбата.
Гореописаната процедура се прилага и по отношение на всякакви други жалби от трети лица, изпратени до Администратора във връзка с уеб сайта. По всички въпроси, които се нуждаят от допълнително уточнение или не са уредени в настоящите ОУ, Посетителят може да се свърже с Администратора чрез формата за контакт.
За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Спорове във връзка с използването на сайта, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение, ще се отнасят за разглеждане от компетентния български съд.

VIII. Промени в ОУ

Администраторът си запазва правото да прави промени в ОУ, да приема и публикува актуализирана или нова версия на ОУ. Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в уеб сайта.
Посетителят е длъжен да следи и да се запознава с актуалната версия на ОУ при използване на уеб сайта. Всяко използване на уеб сайта по какъвто и да е начин, ще се счита за съгласие с актуалната публикувана версия на ОУ.
При отказ на Посетителя да приеме актуалната версия на ОУ, същият не следва да използва уеб сайта по какъвто и да е начин.

IX. Данни за Администратора
Администраторът, осигуряващ функционирането на уеб сайта fastservice.bg е “Фаст сървиз” ООД, търговско дружество, регистрирано по българските закони и вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 202324424.
Седалището на Администратора е гр. София ул. “Кукуш” 1.
Настоящите Общи условия са приети от Администратора на 01.07.18г.